Nikki Lewis on the potter’s wheel

Ceramic artist Nikki Lewis demonstrates throwing a pot on the wheel.